เที่ยวตรัง

 
อเมริกาตะวันตก ซาน ฟราน – ลาส เวกัส – แอลเอ 9 วัน  6 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)
 
 
 
โปรแกรมทัวร์ : อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน ซาน ฟราน – ลาส เวกัส – แอลเอ โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)
กำหนดการเดินทาง : 22-30 มี.ค., 26 เม.ย.- 4 พ.ค., 3-11 พ.ค.,11 – 19 เม.ย.57  
ปลายทาง : อเมริกา
ราคาเริ่มต้น : 85,900บาท/ท่าน*
 
วันแรก
กรุงเทพฯ– ไต้หวัน – ซานฟรานซิสโก
09.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินอี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Qพบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก *** คณะเดินทางวันที่ 11-19 เม.ย. 57 คณะพร้อมกันเวลา 12.00 น. ออกเดินทางเวลา 15.10 โดย BR076 และเดินทางถึงสนามบินซาน ฟรานซิสโกเวลา 19.30 น. นำคณะเดินทางตรงเข้าสู่โรงแรมที่พัก***
12.40 น.
ออกจากประเทศไทย สู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR062
17.10 น.
เดินทางถึงไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
19.50 น.
ออกเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที่ BR018
15.50.
ถึงสนามบินซานฟรานซิสโก(San Francisco International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง)หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco)นครมหาเสน่ห์   แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนิวยอร์ก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Civic Center หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สอง
เที่ยวซานฟรานซิสโก – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ - อ่าวซานฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท -  เฟรสโน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านสู่ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak)เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์  อันงดงามของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf)เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเป็นที่ตั้งของPIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก  จากนั้นนำท่านล่องเรือชมอ่าวซาน  ฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต จากนั้นพาท่านถ่ายรูปและชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno)เมืองใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชั้น ทำให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Fresno Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม
เฟรสโน - BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLETที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo ralph lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic , Calvin Klein, Samsonite
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ จนเข้าสู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas)ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเต็มที่บนถนน Strip
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Monte Carlo หรือเทียบเท่า
 
ในยามค่ำคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์หน้าโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ชมโชว์โจรสลัด โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา
 
วันที่สี่
ชมแกรนด์แคนย่อน - เดินบนSkywalk
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านชมอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon)ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อนนานนับล้านปี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดบริการอาหารของอุทยาน
บ่าย
นำท่านเดินบนสกายวอล์ค (Skywalk)ซึ่งเป็นกระจกแก้วรูปตัวยู ได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่บนอากาศ ซึ่งสูงจากพื้นแม่น้ำกว่า 1,200 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ลาส เวกัส
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Monte Carlo หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า
ลาสเวกัส - Ontario Mills – อนาแฮม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
เดินทางสู่นครลอสแองเจลิส  (Los Angeles)หรือที่รู้จักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง โดยระหว่างทางผ่านออนตาริโอ มิลล์ ( Ontario Mills )ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY ,Polo Ralph lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic , Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่เมืองอนาแฮม (Anaheim)เมืองแห่งความสนุกสนานเป็นที่ตั้งของดีสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park )
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Crowne plaza garden grove หรือเทียบเท่า
 
วันที่หก
เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปาร์ค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
เดินทางสู่ดีสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park)ดินแดนแห่งจิตนาการและเทพนิยายของราชาการ์ตูน วอล์ทดิสนีย์ โดยเป็นสวนสนุกแห่งแรกของวอล์ต ดิสนีย์ (The Walt Disney) เปิดเมื่อ 17 กรกฏาคม 2498 อิสระให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่น อาทิ เช่น นั่งรถไฟหัวจักรพลังไอน้ำ ,ADVENTURE LAND, TOMORROW LAND, FANTASYLAND, MICKEY’S TOON TOWN สัมผัสกับชีวิตโจรสลัดแคริเบียน ผจญภัยบ้านผีสิง ล่องเรือรอบโลกกับตุ๊กตาใน SMALL WORLD , Pirate of the Caribbean ,ตื่นเต้นกับ SPACE MOUNTAIN ผจญภัยกับอินเดียน่าโจนส์ Indiana Jones ชมโชว์ต่างๆ เช่น The Lion King หรือเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ชมขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ตูน ของ Walt Disney และท่านจะได้ชมขบวนพาเหรดไฟสุดอลังการของสวนสนุกและการจุดพลุไฟในช่วงค่ำอันสวยงาม ยิ่งใหญ่และตระการตา
เที่ยง/ค่ำ
อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Crowne plaza garden grove หรือเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด
อนาแฮม – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล – Hollywood Boulevard – สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านเข้าชมโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอียดที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของ อาทิเช่น ฉากน้ำท่วมถล่มเมือง,แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใต้ดินหรือชมโชว์การแสดงพาดโผนที่ตื้นเต้นเร้าใจ หรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัย อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวันภายในโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนถนน TheHollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนนHollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกชื่อ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯ9ฯ ชมด้านหน้าโรงละครไชนีส เธียเตอร์(Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด ที่ด้านหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทับมือของดาราชื่อดังต่างๆมากมาย ชมโกดักเธียเตอร์ (Kodak Theatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์  
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินลอสแองเจลิส
 
วันที่แปด
***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
00.10 น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินที่ BR015*** คณะเดินทางวันที่ 26 เม.ย.- 4 พ.ค.และ 3 – 11 พ.ค.57 ออกเดินทางกลับกรุงเทพโดยเที่ยวบิน BR001 เวลา 01.15 น. และถึง ไต้หวัน เวลา 06.00 น.***
 
วันที่เก้า
ไต้หวัน – กรุงเทพ
05.40.
ถึงสนามบินไต้หวัน แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง
09.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่BR067
11.35น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิ์ภาพ 
 
อัตราค่าบริการ: กำหนดการเดินทาง 22-30 มี.ค., 26 เม.ย.-4 พ.ค., 3-11 พ.ค.57
ผู้ใหญ่ ( พักห้องคู่ ) ท่านละ 85,900.-
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น)
ท่านละ
85,900.-
เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ
85,900.-
เด็กอายุ4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
80,900.-
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ท่านละ
12,500.-
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ: กำหนดเดินทาง 11 – 19 เม.ย.57     
ผู้ใหญ่ ( พักห้องคู่ ) ท่านละ 89,900.-
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น)
ท่านละ
89,900.-
เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ
89,900.-
เด็กอายุ4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
84,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
ท่านละ
12,500.-
** ราคานี้เป็นราคาผู้ใหญ่ 20 คน ขึ้นไป หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **