เที่ยวตรัง

 
 
เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน EK
 
      เที่ยวยุโรปกับโปรแกรมสบายๆ ราคาเบาๆ บินสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels)
เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป
แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม
เที่ยวชมเมืองศูนย์กลางธุรกิจที่แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt)
ตะลึงกับความยิ่งใหญ่และงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)
ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของกังหันลมโบราณและวิถึชีวิตแบบชาวดัทช์แท้ๆที่หมู่บ้านกังหันลม (Zaanse Schans)  
 
โปรแกรมทัวร์ : เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน EK
กำหนดการเดินทาง : 09 – 15, 23 – 29 ก.ย.,8 – 14, 15 - 21, 20 - 26, 22 - 28 ต.ค.,
27 ต.ค. – 2 พ.ย., 29 ต.ค. – 4 พ.ย., 4 - 10, 11 - 17, 18 - 24 พ.ย., 25 พ.ย. – 1 ธ.ค.,
3-9 ธ.ค. 2557
 
 ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900 บาท/ท่าน*
 
วันแรก
กรุงเทพฯ
22.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
***คณะเดินทางวันที่ 27 ต.ค. 2557 เป็นต้นไป คณะพร้อมกันเวลา 22.00 น. และออกเดินทางเวลา 01.05 น. และเดินทางถึงสนามบินดูไบเวลา 04.55 น.***
 
วันที่สอง
ดูไบ – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองปลาสต์ – เมเนเก้นพีส
01.35 น.
ออกเดินทาง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385
04.40 น.
เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
07.50 น.
ออกเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยเที่ยวบิน EK 183
13.15 น.
ถึง สนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง หรือ ปรับเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 26 ต.ค. 2557) ***คณะเดินทางวันที่ 27 ต.ค. 2557 เป็นต้นไป เดินทางถึงสนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เวลา 12.30 น.***นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า จากนั้นเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นำชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
นำคณะเข้าสู่ที่พัก RAMADA BRUSSELS HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม
บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
เดินทางสู่ กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชส  ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่าการเมือง  พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค  อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร             
บ่าย
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ นครแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                   
 
นำคณะเข้าสู่ที่พัก NH RHEIN MAIN HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
วันที่สี่
แฟรงค์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส เชิญเดินเล่น ย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นนำสมัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร       
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นำเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ เข้าชมมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารี อิสระตามอัธยาศัยสำหรับการเลือกซื้อสินค้า ในย่านเมืองเก่าบริเวณถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมือง เช่น สินค้าตราตุ๊กตาคู่,น้ำหอมออดิโคโลญ 4711 เป็นต้น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร             
 
นำคณะเข้าสู่ที่พัก RAMADA HUERTH HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
วันที่ห้า
โคโลญ –  Outlet – อัมสเตอดัม – ล่องเรือหลังคากระจก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Roermond McArthurGlen Designer Outlet  ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่รบกวนการช๊อปปิ้ง
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นำเข้าชมสถานที่เจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง ฝีมือระดับเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โคอินอร์” ของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร            
 
นำคณะเข้าสู่ที่พัก PARK PLAZA SCHIPHOL HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่หก
อัมสเตอดัม – หมู่บ้านกังหันลม – จัตุรัสดัมสแควร์ – สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย
จากนั้นนำท่านกลับมาเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ  
18.00 น.
คณะเดินทางสู่ สนามบินสคิปโพล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำ คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
21.40 น.
ออกเดินทางกลับสู่ดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK 150 ***คณะเดินทางวันที่ 22 ต.ค. 2557 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 22.00 น. และเดินทางถึงสนามบินดูไบเวลา 07.30 น.***
 
วันที่เจ็ด
ดูไบ - กรุงเทพฯ
06.15 น.
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
13.40 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ
***คณะเดินทางวันที่ 20 ต.ค. 2557 เป็นต้นไป เดินทางถึงกรุงเทพเวลา 18.40 น.***
 
อัตราค่าบริการ : กำหนดการเดินทาง 09 – 15, 23 – 29 ก.ย.,8 – 14, 15 - 21, 20 - 26,
22 - 28 ต.ค., 27 ต.ค. – 2 พ.ย., 29 ต.ค. – 4 พ.ย., 4 - 10, 11 - 17, 18 - 24 พ.ย.,
25 พ.ย. – 1 ธ.ค., 3-9 ธ.ค. 2557
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 49,900 บาท
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง 
ท่านละ
49,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 
ท่านละ
8,500 บาท
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ        
49,900 บาท
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
ท่านละ
49,900 บาท
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน           (ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ   
-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ
ท่านละ
25,000 บาท
ในกรณีทีมีวีซ่าแล้วหรือดำเนินการยื่นวีซ่าเอง 
ท่านละ
2,500 บาท 
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **