เที่ยวตรัง

 
เที่ยวตรัง ลังกาวี 5 วัน 2 คืน
 
 
อันซีนไทยแลนด์แห่งท้องทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะม้า เกาะเชือก
เยือนเมืองต้องมนต์แห่งคำสาปของพระนางมะสุหรี....เกาะลังกาวี
 
โปรแกรมทัวร์ : เที่ยวตรัง ลังกาวี 5 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
ปลายทาง : ภาคใต้ ประเทศไทย
ราคาเริ่มต้น : ติดต่อสอบถาม
 
วันแรก
กรุงเทพ–ตรัง
17.00 น.
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  ทีมงานคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
18.00 น.
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.ตรัง  
บริการข้าวต้มรอบดึก ณ ร้านอาหารนิวรสทิพย์ (มื้อที่ 1)
 
วันที่สอง
ทะเลตรัง–ถ้ำมรกต–เกาะกระดาน–เกาะเชือก–เกาะม้า
08.00 น.
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของเลตรังรีสอร์ท (มื้อที่ 2) จากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
09.30 น.
ล่องเรือไปเที่ยวเกาะมุก ชมความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต Unseen in Thailand โดยให้ท่านได้สวมชูชีพลอยเข้าไปภายในถ้ำ ภายในถ้ำมีทะเลในสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินรอบด้าน มีหาดทรายเล็กๆ และต้นไม้เขียวขจีขึ้นอยู่ในถ้ำ
12.00 น.
ล่องเรือต่อเพื่อไปเที่ยวยังเกาะกระดาน Land of Love หาดทรายขาวสะอาดสวยงามใช้เป็นที่สำหรับจัดพิธีวิวาห์ใต้น้ำ....รับประทานอาหารกลางวันบริเวณเกาะกระดาน (มื้อที่ 3) ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น เพลิดเพลินกับปะการังกัลปังหาหลากสีสันแบบอ่อนและแข็งที่สวยงาม
14.00 น.
ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่เกาะเชือก เกาะม้า ชมปะการังดอกไม้ไหว ปะการังนิ่ม ที่สวยสดงดงามที่สุดในทะเลตรังเป็นปะการังดอกไม้ทะเลสีขาว ม่วง เหลือง ส้ม รายล้อมด้วยปลาการ์ตูนและปลาสวยงามมากมาย            
17.00 น.
เดินทางกลับสู่ฝั่ง...บริการอาหารทะเลแสนอร่อย ณ ร้านอาหารเลตรัง  (มื้อที่ 4)
19.00 น.
เข้าเช็คอินสู่ที่พัก โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
วันที่สาม
ลังกาวี–พระนางมะสุหรี–พิพิธภัณฑ์มหาธีร์–อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์–เคเบิลคาร์-ช็อปปิ้ง
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  พร้อมจัดเก็บสัมภาระอำลา  จ.ตรัง  นำท่านสมาชิกเดินทางสู่  จ. สตูล
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล
08.45 น.
เดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตำมะลัง
09.30 น.
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะลังกาวีโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศอันทันสมัย ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของทะเลฝั่งอันดามัน ต่าง ๆ พร้อมกับการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง
10.30 น.
ถึงท่าเทียบเรือเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ประเทศมาเลเซีย และนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ เที่ยวชมรอบเกาะ ชมพิพิธภัณฑ์ของที่ระลึก นายกรัฐมนตรี ดร. มหาธีร์ และชมสุสานของพระนางมะสุหรี (พระนางเลือดขาว) พร้อมฟังประวัติความเป็นมาของเกาะลังกาวี ที่ต้องคำสาปของพระนางมะสุหรี หญิงสาวผู้บริสุทธิ์ และนิยายปรัมปรามากมาย
12.00 น.
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)  หลังอาหารเที่ยง ชมโลกใต้ทะเลที่ UNDER WATER WORLD และขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวสวยงามของเกาะลังกาวีและเกาะตะรุเตา
หลังจากนั้นนำท่านสู่ตลาดกัวฮ์ ซึ่งเป็นย่านร้านค้าที่รวมสิ้นค้าปลอดภาษี อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป รองเท้าหนัง น้ำหอม บุหรี่ เหล้า และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
19.00 น.
นำท่านสู่ โรงแรม Langkasuka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน....พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สี่
นกอินทรีย์ยักษ์–ลังกาวี–สตูล–หาดใหญ่
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
07.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ลังกาวี เพื่อเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล ระหว่างทางแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนกอินทรีย์ยักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี 
09.00 น.
ออกเดินทางจากเกาะลังกาวี โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ สู่ท่าเทียบเรือตำมะลัง
10.00 น.
นำท่านเดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง 
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมโอเชียน อ.หาดใหญ่ (มื้อที่ 9)
15.00 น.
เดินทางถึงตลาดกิมหยงให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย
20.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารพลับพลาซีฟู้ด อ.ไชยา (มื้อที่ 10) จากนั้นออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 
วันที่ห้า
กรุงเทพ
06.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม